HomeClubProtecció de dades

1. Responsable del tractament

Identitat: Club Natació Igualada (d’ara endavant, «CNI»)
CIF: G – 08708174
Adreça postal: Carrer Estadi Atlètic, 08700 Igualada, Barcelona
Contacte del delegat de protecció de dades: direccio@cnigualada.cat

El CNI, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (d’ara endavant, «RGPD»), i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), us informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

2. Finalitat del tractament

  • La finalitat del tractament és la gestió de socis del CNI per tal de continuar en contacte i enviar comunicacions o activitats de l’entitat d’interès.
  • La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona, el qual pot ser revocat en tot moment. Les dades es conservaran tot el temps en que duri aquest consentiment.
  • Les categories de dades de les que es disposa de la persona interessada són: Nom, cognoms, dni, data de naixement, email, telèfon, adreça postal, número de compte.
  • Les dades només seran accessibles/destinades a les persones i/o departaments de l’Entitat que ho requereixin per dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball.

3. Durada

Les categories de persones interessades són qualsevol persona que tingui vincle amb l’Entitat (soci o sòcia) i que a través del seu consentiment desitgi seguir rebent comunicacions sobre l’activitat de l’Entitat.

 

4. Drets de les persones interessades

  • Tota persona té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seves dades.
  • La persona interessada pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, Agencia Española de Protección de Datos.

5. Lloc on es desa la informació

La informació proporcionada es desa en els servidors de proveïdors i empreses encarregats del tractament de dades que tinguin els servidors en el territori de la Unió Europea o estiguin emparats pel Privacy Shield.

PISICINA
Carrer de Carles Riba, 68
08700 Igualada
Barcelona
Teléfon: 938 030 038
Email: cnigualada@cnigualada.cat

CNIGUALADA 2024 © Tots els drets reservats.